Hạn ngạch nhập khẩu Thuốc lá nguyên liệu năm 2019

285

Ngày 26/12/2018, Bộ Công Thương ban hànhThông tư 55/2018/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.
Hạn ngạch thuế quan năm 2019 đối với Thuốc lá nguyên liệu (có mã HS là 2401) số lượng nhập khẩu là 56.284 tấn (tăng 2.68 tấn so với năm 2018).
Hạn ngạch này giành cho các Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan.
Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu, có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập

Bộ Công Thương có trách nhiệm:
– Xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu cho các thương nhân có nhu cầu.
– Căn cứ lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2019 và đăng ký của thương nhân để xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân.
Thông tư 55/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/2/2019 đến hết ngày 31/12/2019.